нашите сайтове english

Дирекция "Образование и младежки дейности"

Дирекция "Образование и младежки дейности"

Дирекция „Образование и младежки дейности“ се състои от три отдела -„Образование“, „Управление на финансовите ресурси“  и „Младежки дейности“.

Дирекцията организира и контролира дейността в 51 общински детски градини, 44 общински училища(начални, основни, профилирани и професионални) и 6 Центъра за подкрепа за личностно развитие.

Дирекцията работи за осигуряване на условия за гарантиране на равен достъп до качествен и ефективен образователен процес за всички деца, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от 5-годишна до 16-годишна възраст. Реализират се политики, осигуряващи създаване на благоприятни условия за личностно развитие на младежите и участието им в обществения живот.

Нормативни документи

Общински план за младежта 2024 г.

Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2021 г. – 2025 г.

Статут за награда "Варна" в системата на предучилищното и училищното образование

Награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование се присъжда всяка година в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – за периода от 15 април на предходната до 15 април на настоящата календарна година. С Наградата биват удостоени ученици, учители и колективи от детски градини, училища и обслужващи звена (ЦПЛР – центрове за подкрепа за личностно развитие) на територията на община Варна, които са:

- носители на международни и/или национални награди;

- изявени професионалисти с доказан принос в своята дейност;

- участвали в национални и/или международни проекти и научни прояви;

-  прилагат иновативни подходи в учебно-възпитателния процес;

- учители, чиито възпитаници имат успешни изяви на регионално, национално или международно равнище през изминалия едногодишен период, аргументирани чрез различни информационни източници;

-  работят целенасочено за приобщаване на децата и учениците към непреходните национално значими идеали и ценности и към високо хуманни и универсални идеи – защита на общочовешките права и свободи, възпитание в дух на демокрация и толерантност, опазване и защита на културно-историческото наследство и др.;

-  имат авторитет между учениците, учителите и обществеността.

- имат постигнати резултати в процеса на приобщаване на деца и ученици в условията на неблагоприятна образователна среда.

Статут за награда "Варна" в сферата на науката и висшето образование

Награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование се присъжда всяка година в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – за периода от 24 май на предходната до 24 май на настоящата календарна година. С Наградата биват удостоени преподаватели, учени, научни колективи от висшите училища и научно-изследователските институти на територията на Община Варна за значими постижения в научната и преподавателската им дейност в обастите хуманитарни науки, природни науки, обществени науки, технически науки.

Наредба на Общински съвет –Варна за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна

Наредба на Общински съвет- Варна за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие на територията на община Варна

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна

Наредба за функционирането на Младежка доброволческа служба – Община Варна

Правилник  за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна

Top