нашите сайтове english

Общински съвет

Общински съвет

Общински съвет – Варна е орган на местното самоуправление, който се състои от 51 общински съветници и се избира от жителите на общината за срок от 4 години. Той е колективен орган, определящ политиката на развитие на община Варна. Решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в негова компетентност.

Към Общински съвет – Варна работят 19 постоянни и временни комисии. Заседанията на общинския съвет и неговите комисии са открити, като общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

Гражданите могат да осъществяват контрол върху дейността на общинския съвет, кмета и общинската администрация и да присъстват и участват в заседанията на Общински съвет – Варна и на неговите комисии по ред, определен в глава девета от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Правилник на ОбС Варна за организацията и дейността на Общински съвет - Варна

Официална страница на Общински съвет – Варна

 

Top