нашите сайтове english

Дирекция "Екология и опазване на околната среда"

Дирекция  "Екология и опазване на околната среда"

            Отдел “Опазване на околната среда

 1. Организира, координира и участва в разработването и актуализирането на програми, проекти и стратегии насочени към управлението на компонентите на околната среда и опазването им от замърсяване.
 2. Изготвя годишни доклади и отчети, изискващи се по реда на специални закони в областта на опазването на околната среда;
 3. Участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи, свързани с дейностите по разработването и актуализирането на нормативната база свързана с околната среда;
 4. Контролира изпълнението на Договори, сключени във връзка с изработването на планове и програми (Програма за опазване на околната среда на община Варна, Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Варна, Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми, Стратегическа карта за шум за агломерация Варна и План за действие към нея и др.) в областта на екологията и опазването на околната среда;
 5. Участва в обществени обсъждания на доклади по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка, изпълнява задълженията разписани от Наредбата за ОВОС и провежда процедури, регламентирани с нормативната уредба по ОС във връзка с инвестиционни предложения;
 6. Подготвя методически указания свързани с дейностите по управление и опазване на околната среда насочени към районните администрации, физически и юридически лица, когато това е необходимо;
 7. Възлага и контролира почистване и поддържане на отводнителните канали, дерета и водостоци на територията на общината, и изготвя планове и проекти за предприемане на последващи мерки за пречистване на водите;
 8. Издава, преиздава, изменя, продължава, прекратява или отнема разрешителни за ползване на водни обекти, които са общинска собственост и разрешителни за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост.
 9. Архивира и води регистър на издадените разрешителни, отчита и докладва изпълнението на задълженията на общината, съгласно Закона за водите и свързаното законодателство, стопанисвани от общината.
 10. Осъществява дейности по стопанисване и поддръжка на водовземните съоръжения за минерални води, стопанисвани от общината.
 11. Извършва проверки, инвентаризация и контрол по издадените от кмета на общината разрешителни за водовземане, поддържането и спазването на забраните в зоните за опазване на участъците от находищата на минерална вода.
 12. Дава предписания във връзка с осъществявания контрол по разрешителните за водовземане, издадени от кмета на общината.
 13. Участва в заседанията на басейновия съвет към БД - Черноморски район.
 14. Предлага мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Следи за изпълнение на мероприятията, заложени в заданието по доизграждане на зелената система и подобряване за КАВ.
 15. Предлага мерки за подобряване на акустичната обстановка в гр. Варна. Предлага програми, проекти и решения по изпълнение на “Плана за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда”
 16. Изготвя стратегия за нормите на шум в различните зони на града, съобразно разработения общ устройствен план на гр. Варна;
 17. Провежда процедури, регламентирани с нормативната уредба по околна среда във връзка с конкретни инвестиционни предложение и проекти.
 18. Възлага извършването на екологични оценки, оценки за съвместимост и ОВОС на проекта.
 19. Участва в консултативни съвети по Закона за защитените територии и по Закона за биологичното разнообразие.
 20. Изготвя становища, мнения и препоръки по проблемите на околната среда.
 21. Провежда и подпомага провеждането на информационни, и образователни програми и кампании, свързани с опазването на околната среда. Осъществява взаимодействие с НПО;
 22. Извършва проверки и изготвя отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на физически и юридически лица.
 23. Съставя актове за установяване на административни нарушения при наличие на предпоставките, предвидени в хипотезата на правната норма на чл.37 ал.1 от ЗАНН.

 

      Отдел “Управление на отпадъците”

 1. Координира изпълнение на дейностите при промяна в нормативните изисквания на общинската Наредба, с която се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на общината;
 2. Решава проблеми с управлението на битовите, строителните и опасни отпадъци от бита, за тяхното депониране, преработка, рециклиране или депониране.
 3. Одобрява Планове за управление на строителни отпадъци при издаване на разрешение за строеж и/или при откриване на строителна площадка и проследява отчитането им, съгласно разпоредбите на ЗУО, ЗУТ и Наредба за управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали;
 4. Издава удостоверения за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси, и извършва последващ контрол.
 5. Определя маршрути за движение при извозване на строителни отпадъци.
 6. Осъществява контрол на строежите във връзка с издадени удостоверения за насочване на строителни отпадъци и маршрути към тях, предотвратяване замърсяването на пътното платно, запрашаване на въздуха и др.;
 7. Актуализира и следи за изпълнение на мерките заложени в Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Варна;
 8. Управлява дейностите свързани със събиране, оползотворяване, обезвреждане и депониране на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината;
 9. Организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. излезли от употреба гуми, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла;
 10. Организира разделното събиране на опасните отпадъци от домакинствата и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
 11. Осъществява контрол върху площадките за дейностите с ОЧЦМ и спазването на други изискванията, определени с общинската Наредба за управление на отпадъците.
 12. Осъществяване на контрол върху лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми относно изпълнение на задълженията им по НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.
 13. Организира обособяването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци;
 14. Поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;
 15. Подготвя проекти и предлага мерки за повишаване ефективността на работа на общинската система за разделно събиране на био-отпадъците;
 16. Контролира изпълнението на проекти и договори за възстановяване, подобряване и рекултивация на земеделските земи, нарушени терени и общински депа за отпадъци;
 17. Извършва проверки и изготвя отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на физически и юридически лица;
 18. Съставя актове за установяване на административни нарушения при наличие на предпоставките, предвидени в хипотезата на правната норма на чл.37 ал.1 от ЗАНН.
 19. Участва в заседания на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Варна.

 

Отдел „Контрол и опазване чистотата на обществените територии"

 1. Осъществява контрол на количеството и качеството на извършваните дейности от сметопочистващите фирми в договорни отношения с община Варна, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
 2. Осъществява контрол на задълженията на фирмата оператор на депото за битови отпадъци.
 3. Осъществява контрол по Закона за управления на отпадъците, Наредбите на общински съвет – Варна, свързани с опазване на околната среда и опазване на озеленените площи.
 4. Извършва проверки и дава становища по жалби и сигнали на граждани, отнасящи се за замърсяване и увреждане на околната среда.
 5. Извършва проверки по постъпили от дирекция “Местни данъци” декларации от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
 6. Координира и контролира дейностите за събиране на биоразградимите отпадъци от заведенията за обществено хранене и търговските обекти.
 7. Извършва съвместни проверки с Регионалната инспекция по опазване на околната среда – Варна и с Басейнова дирекция за Черноморски регион с център Варна, относно състоянието на околната среда.
 8. Предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища;
 9. Съставя актове за установяване на административни нарушения при наличие на предпоставките, предвидени в хипотезата на правната норма на чл.37 ал.1 от ЗАНН.
 10. Осъществява координация и взаимодействие с еколозите от районните администрации и кметствата на територията на общината по екологични проблеми и дейността на сметопочистващите фирми;
 11. Контролира изпълнението на договорите с фирми, осъществяващи дейностите по разделно събиране на отпадъци от опаковки;
 12. Подпомага и участва в организирането на мащабни екологични прояви на територията на Община Варна;
 13. Работи за осъществяване екологичната политика на Община Варна за нейното устойчиво развитие;
 14. Изготвя план-сметка за разходите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци. Ежегодно изготвя заповед за определяне границите на организирано сметосъбиране, сметоизвозване и обществена хигиена;
 15. Контрол на физически и юридически лица, както и на фирмата извършваща разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината;