нашите сайтове english

Дирекция "Екология и опазване на околната среда"

Дирекция  "Екология и опазване на околната среда"

           

Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ осъществява  ангажиментите на Кмета на Община Варна в областта на националното законодателство по околна среда, участва в координирането на дейностите при осъществяване на проекти и програми на местно ниво, ориентирани към опазване компонентите на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност, включително на предвидените инициативи в Пакета за кръгова икономика на Европейския съюз. Подпомага работата на Кмета на Община Варна чрез дейността на специализираните три структурни звена - отдела: 

 

Отдел “Опазване на околната среда” 

 • Организира, координира и участва в разработването, актуализирането и изпълнението на програми, проекти, стратегии и договори насочени към управлението на компонентите на околната среда и опазването им от замърсяване. Подготвя годишни доклади и отчети по изпълнението на програмите, изискващи се по реда на специални закони в областта на опазването на околната среда.
 • Възлага и контролира почистване и поддържане на отводнителните канали, дерета и водостоци на територията на общината.
 • Издава, преиздава, изменя, продължава, прекратява или отнема разрешителни за ползване на водни обекти, които са общинска собственост и разрешителни за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост.
 • Осъществява дейности по стопанисване и поддръжка на водовземните съоръжения за минерални води. Извършва проверки и контрол по издадените от кмета на общината разрешителни за водовземане, и спазването на забраните в зоните за опазване на участъците от находищата на минерална вода.
 • Участва в обществени обсъждания на доклади по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка, изпълнява задълженията разписани от Наредбата за ОВОС и провежда процедури, регламентирани с нормативната уредба по ОС във връзка с инвестиционни предложения.
 • Наблюдава качеството на атмосферния въздух и акустичната обстановка в гр. Варна и предлага мерки за подобряването им. Следи за изпълнение на мероприятията за подобряване качеството на атмосферния въздух и спазване на нормите за шум в различните зони на града, съобразно разработения общ устройствен план на гр. Варна.
 • Провежда и подпомага провеждането на информационни, и образователни програми и кампании, свързани с опазването на околната среда. Осъществява взаимодействие с НПО.

 

Отдел “Управление на отпадъците”

 • Издава удостоверения за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси, и извършва последващ контрол.
 • Определя маршрути за движение на товарни автомобили при транспортиране на строителни отпадъци.
 • Проследява отчитането на Планове за управление на строителни отпадъци, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
 • Осъществява контрол върху площадките за дейностите с ОЧЦМ, хартия и картон, пластмаса, стъкло, както и спазването на други изискванията, определени с общинската Наредба за управление на отпадъците.
 • Контролира изпълнението на проекти и договори за възстановяване, подобряване и рекултивация на земеделските земи, нарушени терени и общински депа за отпадъци.
 • Осъществява контрол по постъпили жалби и сигнали на физически и юридически лица, касаещи управление на отпадъците на територията на община Варна.
 • Провежда кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на управление на отпадъците. 

 

Отдел „Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 

 • Осъществява контрол по изпълнение, отчитане и заплащане на дейностите на фирмите, извършващи събиране и транспортиране на отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване, по сключени договори с община Варна.
 • Осъществява контрол по Закона за управления на отпадъците, Наредбите на общински съвет – Варна, свързани с опазване на околната среда.
 • Координира и контролира дейностите по събиране на биоразградимите отпадъци от заведенията за обществено хранене и търговските обекти, в т.ч. и зелените биоразградимите отпадъци.
 • Управлява дейностите свързани със събиране, оползотворяване, обезвреждане и депониране на отпадъци, образувани от ремонтна дейност на домакинствата на територията на общината.
 • Контрол на физически и юридически лица, както и на фирмата извършваща разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината.
 •  Извършва проверки и изготвя отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на физически и юридически лица.

Нормативни документи

Закон за опазване на околната среда

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Закон за водите

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Наредба за ползването на повърхностните води (Приета с ПМС № 352 от 14.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.

Закон за управление на отпадъците

Наредба на ОбС Варна за управление на отпадъците на територията на община Варна

Закон за защита от шума в околната среда

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

Top