нашите сайтове english

Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

Дирекция "Правно-нормативно обслужване" отговаря за правното подпомагане на общинската администрация,  за спазване на законността на дейностите на звената й. Осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт по дела, по които страна е Община Варна. Дирекцията дава мнения относно законосъобразността на проектите на актове и решения на Общинския съвет.

Top