нашите сайтове english

Сигнали за нередности, по проекти на Община Варна, финансирани от ЕС

Под „нередност” следва да се разбира "всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор*, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет".

Видовете нередности могат да бъдат технически, договорни, финансови или административни.

Техническите нередности възникват при предоставяне на доставки, услуги и строителство, с качество по-ниско от това, което е заложено в договора. Контролът по качеството се осигурява от Ръководителя на проекта и от член на екипа на проекта, на когото това е вменено в длъжностната характеристика и/или в договора за участие в управлението на проекта. Контролът върху инженерните дейности, дейностите на подизпълнители и доставчици се осъществява посредством редовни и извънредни посещения на място, с цел проверка на качеството и количеството на извършените дейности.

Договорните нередности възникват при неправилното прилагане на договора за безвъзмездна финансова помощ и договорите с изпълнители. Цялостното познаване на детайлите на договорите е съществено за избягване на договорните нередности. Договорните нередности се отнасят до:

 • Неточно упълномощаване (делегиране на права);
 • Плащания в повече;
 • Неправилни инструкции за мястото на изпълнение;
 • Неправилно одобрени материали или предложения на изпълнител/партньор;
 • Неправилно предоставяне на продуктите от договора (изпълнение на дейности);
 • Неправилно управление на исканията от изпълнител/партньор.

Финансовите нередности са измамата или кражбата на средства, включително корупционните практики. Финансовите нередности се контролират от вътрешен или външен одит, чрез вътрешен предварителен контрол и мониторингови процедури. Финансовите нередности се отнасят до:

 • Фактуриране на неизвършени доставки, услуги или строителство – фиктивни фактури;
 • Фактуриране на финансови средства от/на фиктивни фирми;
 • Двойно фактуриране;
 • Фактуриране на прекалено големи суми спрямо извършените разходи;
 • Неправилно отчитане на количество, цена или отстъпки във фактурите;
 • Измами при трансфера на средства по сметка, различна от определената;
 • Подправяне или изопачаване на счетоводни, официални или др. разходооправдателни документи.

Административните нередности възникват вследствие на неспазване на приложимите норми при избор на изпълнители и при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Нередностите могат да бъдат умишлени и неумишлени според начина на причиняването им.

Умишлени – действията на оператор от институциите, участващи в процеса (Изпълнител по договор, Бенефициент (Възложител), Договарящ орган, Национален фонд, банки или други организации), целящи лично обогатяване или обогатяване на друго лице в противоречие с Договора между Изпълнителя и Възложителя, главно посредством:

 • Фактури, издавани за непредоставени услуги, стоки или работи (фалшиви / фиктивни фактури);
 • Фактури, издадени от фиктивна фирма (фалшификации);
 • Дублирани фактури;
 • Неотразени намаления за количество, цена и други във фактурите;
 • Измамническо превеждане на суми в погрешна банкова сметка; 
 • Манипулиране на  констатации от документални проверки; 
 • Манипулиране на констатации от проверки на място;  
 • Фалшифициране и модифициране на счетоводни и/или други отчети и оправдателни документи;
 • Неточно представяне или пропускане на събития, операции или друга важна информация. 

Неумишлени – Това са действия на оператор от институции, участващи в процеса (Изпълнител по договор, Бенефициент, Доставчик, Изпълнителна агенция, Национален фонд, банки или други организации), причинени поради небрежност и водещи, в повечето случаи, до нарушаване на приетите процедури. Основните неумишлени нередности са следните:

 • Пропуски и грешки; 
 • Небрежност;
 • Неумишлено нарушаване на оперативните процедури. 

Под „измама” следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с:

 • използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от Европейските общности или от тяхно име;
 • прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
 • разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.

* Икономически оператори са бенефициентът, неговите партньори и всички изпълнители по проекта.

Подробна информация за проектите на Община Варна, финансирани от ЕС чрез националните оперативни програми, можете да намерите в сайта на Общината в раздел „Програми и проекти”, подраздел „Проекти по Националните оперативни програми”.

Сигнал за нередност, може да подадете на e-mail: nerednosti-proekti@varna.bg чрез попълване и изпращане на следната форма: Formulqr_nerednosti_ES. Всички полета са задължителни.

При наличие на доказателствени материали моля прикачете файла.

Предварително Ви благодарим за изразената граждански позиция и коректен тон на изложението!

Формуляр за подаване на сигнал за нередности, по проекти на Община Варна, финансирани от Европейския съюз

Top