нашите сайтове english

Дирекция "Социални дейности"

Дирекция "Социални дейности"

Дирекция „Социални дейности“ се състои от два отдела - отдел „Социални дейности и жилищна политика” и отдел „Социални услуги и дейности“.  

Дирекцията изпълнява дейности, свързани с подобряване качеството на живот на възрастните хора, хората с увреждания, гарантиране правото на децата да живеят в семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, интеграцията на уязвими общности. Извършва оперативно управление на общинските  жилищни фондове – резервен и ведомствен. Организира, координира и контролира дейността на пенсионерските клубове на територията на община Варна. Координира и контролира изпълнението на дейностите в Социалната програма на Община Варна за второстепенните разпоредители. Координира и разработва проекти в областта на социалните дейности и др.

Сайт на дирекцията:  https://www.socialnideinosti-varna.com/bg/

 

Нормативни документи

Условия за кандидатстване за приемен родител

Правила за извършване на специализиран транспорт на лица с увреждания и лица с намалена подвижност на територията на община Варна

Социална програма 2023 г.

Предложение за Национална карта на социалните услуги

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирано-здравни услуги

Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Варна

Вътрешни правила за извършване на социални погребения/кремации в Община Варна

Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в община Варна

Top