нашите сайтове english

Дирекция "Местни данъци"

Дирекция "Местни данъци"

Дирекция „Местни данъци“ извършва приемане и обработване на  данъчни декларации по ЗМДТ и осъществява контрол на декларираните  данни от данъчно задължените лица. Издава различни удостоверения по искане на данъчните субекти. Извършва проверки и данъчни ревизии по местни данъци и такса за битови отпадъци при спазване на процедурите в ДОПК, АПК и ЗМДТ. Установява данъчни задължения по реда, предвиден в чл.105-107 от ДОПК и предава преписки за принудително събиране в НАП и ЧСИ.

Нормативни документи

Заповед 3989/29.10.2018г. на Кмета на Община Варна за границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 г.

Наредба на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Наредба на ОбС Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна