нашите сайтове english

Дирекция "Местни данъци"

Дирекция "Местни данъци"

Дирекция „Местни данъци“ извършва приемане и обработване на  данъчни декларации по ЗМДТ и осъществява контрол на декларираните  данни от данъчно задължените лица. Издава различни удостоверения по искане на данъчните субекти. Извършва проверки и данъчни ревизии по местни данъци и такса за битови отпадъци при спазване на процедурите в ДОПК, АПК и ЗМДТ. Установява данъчни задължения по реда, предвиден в чл.105-107 от ДОПК и предава преписки за принудително събиране в НАП и ЧСИ.

Нормативни документи

Заповед № 3696/26.10.2023 г. на Кмета на Община Варна за определяне на границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2024 г.

Наредба на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Наредба на ОбС Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна

 

Годишен размер на дължимия данък върху таксиметров превоз за 2021 г.

С Решение № 417-4/9/20.11.2020 г. на Общински съвет Варна съвет е определен дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. в размер на 300 (триста) лева.

Съобщението е публикувано на основание чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година (Обн. ДВ., бр.104 от 8 декември 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.).

Top