нашите сайтове english

Работа с хотелски регистър

Съобщение:

 Във връзка с промяна на начина на регистрация на нощувките  от 01.10.2019г. става задължително използването на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). Срокът за регистриране на профили в ЕСТИ на лицата, извършващи дейност на територията на Община Варна е 30 септември 2019г. Същевременно отпада задължението на собствениците и/или ползвателите на местата за настаняване да подават ежемесечна справка-декларация за нощувките по чл.116, ал.7 от ЗТ.

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ХОТЕЛСКИ РЕГИСТЪР И СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

I.Обща информация: 

Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти.

ІІ. Работа с хотелски регистър

1. РЕГИСТЪР ЗА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ, ЗА ГРАЖДАНСТВОТО ИМ И ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, лицата извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

Съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма, (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г Регистърът по ал. 1 се води:

 1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;
 2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление;
 3. на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За местата за настаняване от клас "А" и клас "Б" регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1 или 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални, както и за обектите по чл. 112, т. 1, регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1, 2 или 3.

(5) В Единната система за туристическа информация се вписват следните данни от регистрите за настаняване:

 1. за туристи - граждани на Република България, на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;
 2. за туристи - граждани на държави, извън тези по т. 1 - брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.

(6) Когато регистърът за настаняване се води съгласно:

 1. алинея 2, т. 1 - данните по ал. 5 се отразяват автоматизирано в Единната система за туристическа информация;
 2. алинея 2, т. 2 - лицата, извършващи хотелиерство, осигуряват автоматизиран оперативно съвместим обмен на данни между регистъра и Единната система за туристическа информация; обменът се осъществява по реда на Закона за електронното управление или чрез интерфейси за директна свързаност;
 3. алинея 2, т. 3 - данните се въвеждат в Единната система за туристическа информация ежедневно чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна сесия за свързаност; когато туристически обекти по ал. 4 се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва веднъж седмично; районите се определят от министъра на туризма и се публикуват на интернет страницата на Министерството на туризма въз основа на данни от Комисията за регулиране на съобщенията.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

На основание Чл.56, ал.7 от наредба на Общински Съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна, лицата осъществяващи туристическа дейност в местата за настаняване на територията на Община Варна дължат следния туристически данък в зависимост от категорията на мястото за настаняване, считано от 1 февруари 2011 г., както следва:

 1. категория 1 и 2 звезди - 0,50 лв. за нощувка;
 2. категория 3 звезди - 0,60 лв. за нощувка;
 3. категория 4 звезди - 0,90 лв. за нощувка;
 4. категория 5 звезди - 1,40 лв. за нощувка.

Съгласно чл. 61с, ал.2 от ЗМДТ, размерът на дължимия туристически данък за всеки календарен месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по 61с ал.1

Съгласно чл. 61с, ал.3 , дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Туристическият данък се заплаща в брой на касите на Община Варна, Дирекция “Местни данъци и такси”, бул.”Сливница”  No 191, бул.”Ген.Колев” No 92, Площад  „Мусала”, или по банков път по сметка на Община Варна “ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА ,IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00, BIC CECBBGSF по следния код за плащане: 442800 – туристически данък  / Сумите от туристическите такси,отнасящи се за отчетни периоди преди 01.01.2011г. продължават да се внасят по досегашния код 44 80 12/ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 61р., ал. 5 от Закона за местни данъци и такси лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Декларацията се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в срок до 30 януари в Дирекция „Местни данъци и такси”,  бул.”Сливница”  No 191, Площад  „Мусала”

Образец на декларацията е утвърден със Заповед № ЗМФ-1697/18.12.2012 г. на Министъра на финансите.

 

Санкции

Съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за туризма хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за туризма ако регистърът по ал. 1 се води не по указания начин съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 2, лицето по ал. 1 се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 3000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за туризма хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация по чл. 116, ал. 3 в съответната община, се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.

Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси при неспазване на разпоредби по този закон, извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Невнесения в срок туристически данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

За информация и въпроси -Дирекция „Местни данъци” бул.Сливница, ет.2, ст. 3 тел. 0884/002 751 и 052/820 737 – Татяна Ташева

Top