нашите сайтове english

Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред"

Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред"

Дирекция УСКОР  състои от  шест отдела -отдел „Опазване на обществения ред“, отдел „Строителен контрол“, отдел „Контрол на търговската дейност и туризма“, отдел „Дейности по защита на населението“, отдел „Видеонаблюдение", отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка.  

Функциите на дирекцията включват опазване на обществения ред и осигуряване на сигурност, безопасност и спокойствието на гражданите; Контрол по изпълнението на Правилника за пропускателния режим и вътрешния ред в сградата на Община Варна; Контрол по чл.223, ал.1 от ЗУТ; участие в разработването на общинския план за защита при бедствия, контролиране и поддържане на системата за видеонаблюдение на Община Варна и др.

Нормативни документи

Наредба за обществения ред на територията на община Варна

Наредба на ОбС- Варна за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна 

Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия 

Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Варна

Top