нашите сайтове english

Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред"

Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред"

Дирекция УСКОР  състои от  шест отдела -отдел „Опазване на обществения ред“, отдел „Строителен контрол“, отдел „Контрол на търговската дейност и туризма“, отдел „Дейности по защита на населението“, отдел „Видеонаблюдение", отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка.  

Функциите на дирекцията включват опазване на обществения ред и осигуряване на сигурност, безопасност и спокойствието на гражданите; Контрол по изпълнението на Правилника за пропускателния режим и вътрешния ред в сградата на Община Варна; Контрол на количеството и качеството на извършваните дейности от сметопочистващите фирми в договорни отношения с Община Варна и на задълженията на фирмата оператор на депото за битови отпадъци; Контрол по почистване на отводнителните канали и дерета на територията на Община Варна; Контрол по чл.223, ал.1 от ЗУТ; участие в разработването на общинския план за защита при бедствия, контролиране и поддържане на системата за видеонаблюдение на Община Варна и др.

Нормативни документи

Наредба на ОбС- Варна за опазване на обществения ред          

Наредба на ОбС- Варна за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна 

Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия 

Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Варна