нашите сайтове english

Дирекция "Финанси и бюджет"

Дирекция "Финанси и бюджет"

Дирекция "Финанси и бюджет" се състои от три отдела - отдел "Бюджет",  отдел "Финансов анализ и контрол" и отдел "Контрол бюджетни приходи".

 Дирекцията организира съставянето на проектобюджета за съответната финансова година, съгласно приложения по списък и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по пълна бюджетна класификация. След приемане на бюджета на общината от Общинския съвет, се изготвят бюджетите на всички функции и бюджетни звена за годината, като последните представят разпределение на одобрените от Общинския съвет бюджети по пълна бюджетна класификация и по тримесечия за одобряване от Кмета на общината. 

Дирекцията изготвя тригодишните прогнози на постъпленията от местни приходи и на разходите за местните дейности на общината и ги представя в Министерство на финансите; изготвя актуализация на бюджета за съответната година; подготвя финансови анализи, възложени от ръководството; извършва планиране на собствените неданъчни приходи /с изключение на ТБО, такса детски градини, такса детски ясли, такса за ползване на домашен социален патронаж, такса за ползване на общежития/ при съставянето на Бюджета на Община Варна на база предложенията на кметовете на райони и кметства, директорите на дирекции, директорите на бюджетни звена разпоредители с бюджет и др.

Top