нашите сайтове english

Публични Регистри

Община Варна поддържа набор от публични регистри

 

Публичен регистър на търговци, извършващи превози с атракционна цел на територията на община Варна

    Регистър на улично озеленяване,квартални и градски градини, микрорайонни и районни паркове

Регистър на издадените карти за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и ползване на улеснения при паркиране към 15.05.2024 г.

Регистър на рекламно - информационни елементи на територията на община Варна към 31.10.2020 г 

    Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Разрешителни за ползване на воден обeкт - публична общинска собственост, издадени от община Варна

Регистър на водовземните съоръжения за минерални води по чл. 83, ал. 1 от Наредба № 1 за подземни води

Регистър на разрешителните за водовземане от минерални води от участък "Варна“ на находища 100 и 101

Регистър на местните поделения на религиозните общности в община Варна 

Регистър на домашните кучета

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Регистър на предадените за оползотворяване отпадъци в Община Варна

Регистър ненормирано работно време на търговските обекти

Регистър на даренията

Регистър на културните институти

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на социални институти и услуги

Регистър на приватизационните сделки

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на детски градини, училища и обслужващи звена на територията на Община Варна

     Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие - Община Варна

Регистър за общинските предприятия

Регистър за търговски дружества с общинско участие

    Достъп до публичния регистър Общинска собственост

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 

Данни в отворен формат

Във връзка с Решение №103 на Министерския съвет от 2015 г. и съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор, Община Варна публикува информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат в Портала за отворени данни - https://data.egov.bg/data?org_limit=0&org%5B0%5D=120

Top