нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Свързани файлове

За седемнадесета поредна година дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна ще финансира младежки проекти на неправителствени организации по програма „Младежки дейности”. Могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации (с клон или секция на територията на община Варна).

Приоритетите тази година са - младежко  предприемачество; опазване на околната среда; здравословен начин на живот. Всяка неправителствена организация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. То трябва да е с продължителност - минимум три месеца и да обхваща  периода от 1-ви юли до 15-ти октомври 2021 г.

Електронната платформа за подаване на проектни предложения e достъпна на https://platform.is-vn.bg. На платформата са публикувани - Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти; указания за подаване и отчитане на проектните предложения; всички изискуеми документи за кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2021”. Срокът за кандидатстване е до 23:59 часа на 16-ти май 2021 г.

Категории

Top