нашите сайтове english

Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица - УСЛУГА №9047

УСЛУГА №9047 

Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: ЗСПЗЗ, ЗОС и НРПУРОИ 

Необходими документи:

  1. Документ за собственост на имота – предмет на искането за замяна
  2. Удостоверение за наследници (при необходимост)
  3. Актуална скица на имота – предмет на искането за замяна
  4. Становище от Общинска служба по земеделие - Варна 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв;                                                                                     

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

9047-бланка

    Top