нашите сайтове english

Приемане на документи за продажба на общинско жилище - УСЛУГА № 9034

УСЛУГА № 9034

Приемане на документи за  продажба на общинско  жилище

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл.47 от Закона за общинската собственост и НУРУЖНГНПОЖ

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: извършващ услугата - служител в отдел ОС; лице подписващо изготвения документ: за писмо-отговор – Директор на дирекция ОСИСД; за заповед и договор – Кмет на община Варна

 

Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
 • телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

 

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Подава се заявление по образец с приложени към него:

 1. Бележка от Агенция по вписване за извършване на сделки за всички лица по настанителната заповед.

Заявлението до Кмета на Община Варна се подава в ЦАО лично от заинтересования или от упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно). При подаване на заявлението, цената на услугата се заплаща в касите на Община Варна, ет.1.

След приключване на предвидените процедури по ЗОС и НУРУЖНГНПОЖ, изготвените от отдел ОС и подписани от Кмета на Община Варна заповеди и договори, се извеждат през деловодство на Община Варна и се изпращат на заявителя с писмо с обратна разписка за последващи действия на посочен от него адрес за кореспонденция. Документите могат да се получават и лично (чрез упълномощено лице), като връчването им се осъществява от длъжностното лице от отдел ОС, извършващо услугата.

 

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

 

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
  Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
 • а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво)
 • б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg
 • в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg
 • г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична
 • д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

  няма законово регламентиран срок

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Съгласно НОАМЦУТОВ:

обикновена услуга /30 дни/ - 30 лева;

Забележка: Срокът започва да тече след решение на Общински съвет-Варна

Цената може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

  кмет на Община Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

  съгласно чл.197 от АПК, чрез кмета на Община Варна пред Административен съд, в 14-дневен срок
 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail

Изтегли документи

9034-бланка

 

  Top