нашите сайтове english

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци - УСЛУГА №9124

УСЛУГА №9124

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 9124 Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

Правно основание за предоставянето на административната/услуга издаването на индивидуалния административен акт: На основание чл. 19, ал. 1 от Закона управление на отпадъците;

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт/в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт – кмет или упълномощено от него лице; 

Информация за центъра за административно обслужване:

Адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ 43

Електронен адрес: adm_obsluzvane@varna.bg

Телефон за връзка: (052)820-800

Работно време: от 08.00 ч. до 18.00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административния акт, срокове, изисквания и необходими документи/в случай, че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:

Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до директор на дирекция ЕООС в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

Скица на поземления имот, издадена от СГКК, в който се намира строителния обект.

*Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението. 

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: Заявление по образец - подава се от възложителя или упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно; 

Начин на заявяване на услугата:

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване;

Със заявление по електронна поща;

Със заявление по пощата;

Устно, в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис. 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт – съгласно срока, посочен в издаденото удостоверение

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: съгласно Наредба на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна:

Обикновена услуга – 7 дни – 40 лв.

Таксата се заплаща  предварително при подаване на заявлението в ЦАО.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Областен управител на област с административен център Варна.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: по реда на глава десета от АПК 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата:

На място в Центъра за административно обслужване

Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

По електронен път на e-mail

 

Изтегли документи

9124-бланка

    Top