нашите сайтове english

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти - УСЛУГА №9108

УСЛУГА №9108

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: на основание чл. 148, ал.2 във връзка с чл. 147, ал. 1 и 153 от ЗУТ; 

Необходими документи:

1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон;

2. Становище на инженер-конструктор с указание за изпълнение на строежите по чл. 147, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 от ЗУТ;

3. Едно копие от инвестиционен проект, съдържащ: (по чл. 147от ЗУТ не се одобрява)

а) част В и К………бр.       д) част СК………………бр.       и) част Пож. безопасност……бр.

б) част Електро……бр.      е) част  Геодезия………….бр.    й) част Oзеленяване ………… бр.

в) част Пътна………бр.     ж) част Архитектура ……бр.      к) част Ен. ефективност………бр.

г) част ОВК………бр.        з) част Геология…………..бр.     л) други…………………. бр. 

4. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлотационните дружества и подземен кадастър – оригинал;

5. Копие от действащ ПУП (ПРЗ, ПЗ, РУП и др.), заверен за „вярно с оригинала” от съответната районна администрация, която съхранява оригинала, от издаването на което не са изтекли 6 месеца  (когато е необходимо);

6. Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК, от издаването на които не са изтекли 6 месеца;

7. Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ;

8. Заповед по чл. 193 от ЗУТ и/или договор за изграждане на инфраструктурни обекти (при необходимост);

9. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато е необходимо);

10. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони; 

*Забележки:

  • При подаване на заявление от упълномощено за това лице от възложителя, е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно.
  • Не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж за (съгласно ЗУТ):

1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1 от ЗУТ, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;

2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“;

3. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;

4. подпорни стени с височина от 1,20 м до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;

5. плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м, с изключение на случаите по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ;

6. строежите по чл. 55 от ЗУТ;

7. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

  • За строежите по т. 1, 3, 4 и 5 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т. 7 - се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им, и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.
  • За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони строежите се разрешават след съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство 

Такса на административната услуга:100 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга - 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;

2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;

3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение;

Изтегли документи

9108-бланка