нашите сайтове english

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти - УСЛУГА №9102

УСЛУГА №9102

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга:  чл. 142, чл. 144 и чл. 145, ал. 1 и 3 от ЗУТ;

Необходими документи:

 • Документ за собственост или отстъпено право за строеж, документ за отстъпено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлотационните дружества и подземен кадастър – оригинал
 • Копие от действащ ПУП (ПРЗ, ПЗ, ПУР, РУП и др.), заверен „вярно с оригинала“
 • Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на които не са изтекли 6 месеца
 • Три копия от идейния инвестиционен проект, в обхват и съдържание, определении с Наредба №4/21.05.2001 г.
 • Оценка съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите от І-ва, ІІ-ра и ІІІ категории
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите от І-ва, ІІ-ра и  ІІІ-та категории
 • Предварителни договори с експлотационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 • Решение по оценка въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
 • Специални разрешителни, изискуеми по специални закони

 *Забележки:

 • •   При подаване на заявление от упълномощено за това лице от възложителя, е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно.
 • •   При внасяне на проект за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на съществуващ строеж или на част от него се представя технически паспорт, съгласно изискванията на Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
 • •   Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя изчисленията, извършени от проектанта по съответната част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект.
 • •  Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.
 • •   Идейният проект може да се изработва в една или повече проектни части в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти.
 • •   Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, и е одобрен от органа по чл. 145 от ЗУТ. В тези случаи одобреният идеен проект служи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки. Следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди извършване на съответните строително-монтажни работи и подлежат на оценка съгласно изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.
 • •   Идейният инвестиционен проект за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони се съгласува с Министерство на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ.
 • •   Предварителната сума в размер на 100 лв., която се приспада от крайната такса при финализиране на процедурата не се възстановява в случай на отказ за съгласуване на инвестиционния проект, прекратено производство или изтеглен проект по желание на възложителя.

 Такса на административната услуга:

-         комплексен доклад от фирма консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ – 0,45 лв./л. м., но не по-малко от 100 лв.;

-         при  ОСИП от ЕСИИ по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ – 1,50 лв./л. м., но не по-малко от 100 лв.;

 Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

-         срок 14 дни - за одобряване на инв. проект при ОСИП с комплексен доклад от фирма консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;

-         срок 30 дни - за одобряване на инв. проект при ОСИП от Експертен съвет по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ;

 Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 година

Изтегли документи

9102-бланка