нашите сайтове english

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда - УСЛУГА №9085

УСЛУГА №9085 

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.176а, ал.5 ЗУТ и чл.15, чл.16 от Наредба 5 за техническите паспорти на строежите /ДВ бр. 7/2007г./ 

Необходими документи:

  1. Технически паспорт на хартиен носител – 2 бр.;
  2. Технически паспорт на магнитен носител – 1 бр.;         
  3. Копие от Разрешение за строеж №.........../...............г. на Община Варна;
  4. Копие от удостоверението по чл.52, ал.5 на ЗКИР във връзка с чл.175, ал.5 от ЗУТ, издадено от “Агенцията по кадастъра” – отнася се за имотите за които има одобрена кадастрална карта; 

Такса на административната услуга:  20 лева 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно определен срок

Изтегли документи

9085-бланка

    Top