нашите сайтове english

Вписване в регистър на технически паспорт на сграда (на основание чл. 16, ал. 2 от Наредба №5 за техническите паспорти на строежите) - УСЛУГА №9085

УСЛУГА №9085 

Вписване в регистър на технически паспорт на сграда (на основание чл. 16, ал. 2 от Наредба №5 за техническите паспорти на строежите)

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 176а, ал. 5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ); чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт: експерти и специалисти от дирекция АГУП

Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
 • телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
Заявлението се подава от възложителя или упълномощено от него лице в Център за административно обслужване (ЦАО) на Община Варна.
Към заявлението се прилагат следните документи:

 • Технически паспорт на хартиен носител – 2 бр.;
 • Технически паспорт на електронен носител – 1 бр.;
 • Копие от Разрешение за строеж или акт за узаконяване;
 • Нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от пълномощник).

   Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата: със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - неприложимо;
в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: 20 лв.,
ЗАБЕЛЕЖКА: таксата се заплаща при входиране на заявлението
Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Кмет на Община Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: АПК

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Изтегли документи

9085-бланка

  Top