нашите сайтове english

Приемане на екзекутивна документация - УСЛУГА №9082

УСЛУГА №9082 

Приемане на екзекутивна документация                                             

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.175 от ЗУТ и чл.8, ал.3 от Наредба №3 (ДВ бр.72/2003) 

Необходими документи:

 • Копие от разрешението за строеж
 • Два броя заверена екзекутивна документация от инвестиционния проект, а именно:

 

 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 •  

Част ЕЛ.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

 

 • Копие от Констативен акт (обр. 3) за установяване  състоянието на строежа;
 • Копие от Акт (обр. 14) за приемане на конструкцията. 

Забележка: 1. Всички части (графични и текстови) на екзекутивната документация се заверяват от възложителя (собственика), строителя, от лицето извършило авторски надзор, от физическото лице упражняващо технически контрол на част “Конструктивна”, и от лицето извършило строителния надзор или технически ръководител за строежи V -та категория.

2. Заявлението се подава от възложител (собственик) или от упълномощено лице, като се прилага копие от пълномощното.

Такса на административната услуга - 30 % от стойността на таксата /на кв.м./  за одобряване на инв.проект за кв. м. площ засегната от  екзекутив 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:    7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно определен срок

Изтегли документи

9082-бланка

  Top