нашите сайтове english

Правомощия

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) - орган на изпълнителната власт в Общината е Кметът на Общината.

Той, както и кметовете на райони и кметовете на кметства, се избират пряко от населението при условия и по ред, определени със закон.

Кметът на Общината:

Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация;

Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;

Организира изпълнението на общинския бюджет;

Организира изпълнението на дългосрочните програми;

Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;

Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

Организира и ръководи управлението при кризи в общината;

Председателства Съвета по сигурност и управление при кризи;

Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

 

Top