нашите сайтове english

Банкова сметка на Община Варна за плащане на местни данъци и такси

ВАЖНО !!!!!

Банкова сметка на Община Варна за плащане на местни данъци и такси

ЦКБ АД – клон Варна

IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00

В реквизит „код за вид плащане“ следва да се изписва кода, според вида на прихода:

441400 – патентен данък и данък таксиметров превоз

442100 – данък недвижим имот

442200 – данък наследство

442300 – данък превозно средство

442400 – такса битови отпадъци

442500 – данък при придобиване на имущество

442800 – туристически данък

446500 – глоби, санкции и неустойки

444100 – наеми на имущество

444200 – наеми на земя

448013 – такса куче

448007 –такси за административни услуги

448090 – други общински такси

За целите на правилното погасяване на сумите на задължените лица, при плащане по банкова сметка задължително следва да се посочва в основание вида на задължението /пр. данък за партида, № на фиш, наказателно постановление, наем на имот, ползване на рекламна площ, такса за водоползване на мин.води и др.п./, както и друга информация, която позволява идентифициране на плащането.

Обръщаме внимание, че при непосочване или неточно посочване на основание от наредителя, Община Варна ще третира превода като „неуточнен“ и задължението ще остане непогасено!

    Top