нашите сайтове english

Грижа в дома в община Варна

Цели и очаквани резултати: Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на лицата с увреждания и възрастните хора, чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи.

Проект "Грижа в дома в община Варна"

    Top