нашите сайтове english

Предоставяне правото на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо хора с трайни увреждания до сградата по постоянен/настоящ адрес - УСЛУГА №9187

УСЛУГА № 9187

Предоставяне правото на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, до сградата по настоящ адрес

 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Наредба за организация на движението на територията на Община Варна, приета от Общински съвет-Варна с Решение №1078-5(26)/31.01.2018 г., доп. - Решение № 842-7(24)/30.03.2022 г., изм. и доп. - Решение № 972-3(26)/17.05.2022 г -  Приложение № 1, I. -  Режим на преференциално паркиране на ППС на хора с трайни увреждания. 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт (в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт): Кмета на Община Варна или упълномощено от него длъжностно лице. 

Информация за центъра за административно обслужване:

адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43

електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 

телефон за връзка: (052) 820 800

работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни, без прекъсване 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи (в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът): 

Заявлението се подава лично от заинтересованото или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до Кмета на Община Варна, на гише 13, ет.1. Към него се прилагат следните документи:

  • Лична карта, документ за самоличност или за пребиваване за чужди граждани (служебна проверка);
  • Копие и оригинал за служебна проверка на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
  • Карта за паркиране за хора с трайни увреждания (при наличие на такава);
  • Копие на актуално Разпореждане за отпускане/изменяне на пенсия от НОИ (при изтекъл срок на последното Експертно решение);
  • Декларация за право на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания;
  • Копие и оригинал на нотариално заверено пълномощно, за служебна проверка (ако е приложимо);
  • Копие и оригинал на свидетелство за регистрация на автомобила и договор за лизинг, за служебна проверка (ако е приложимо);
  • Копие и оригинал на документ за настойничество или попечителство, за служебна проверка (ако е приложимо);
  • Приемо-предавателен протокол за предоставено медицинско изделие или фактура за закупено медицинско изделие (ако е приложимо);
  • Други.

        В случай на промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Община Варна за настъпилата промяна. 

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец 

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише 13, ет.1;

- Със заявление по пощата;

- По електронен път, при наличие на електронен подпис на лицето; 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Мястото се предоставя за срок от пет години, а когато срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК изтича по-рано от посочените пет години, се предоставя до края на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.

На лице със статут на временно пребиваване, правото се предоставя при същите условия, но за не повече от срока на валидност на временното пребиваване.

Ежемесечно дирекция „Здравеопазване“ извършва служебна проверка за починали лица.

При изтичане на срока, посочен в заповедта върху обозначението на мястото, знакът се премахва, ако в 30-дневен срок след изтичането му не са подадени нови документи за ползването му.

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: услугата е безплатна и се предоставя в срок до 4 месеца от издаване на Заповед за предоставяне на определено място. Посоченият срок може да надвишава този период, в случай на настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност за неговото изпълнение. 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: кмет на Община Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно Глава десета от АПК. 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg; zdrave@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

- С писмо, чрез пощенска/куриерска пратка (с обратна разписка).

 

Изтегли документи

9187-бланка

9187-декларация

Top