нашите сайтове english

Архив - План за интегрирано развитие на Oбщина Варна 2021 - 2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027г. (ПИРО) е основният стратегически документ за управление на общината през този седем годишен период. Той обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – град Варна, обособен в 5 градски района: „Одесос“, „Приморски“, „Младост“, „Владислав Варненчик“ и „Аспарухово“ и 5 села: Тополи, Каменар, Казашко, Звездица и Константиново.

      ПИРО е основен документ от системата за стратегическо планиране на регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

      Нормативната необходимост от изготвяне на ПИРО на община Варна, произтича от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който се явява пряка връзка между политиките на ЕС в областта на регионалното развитие и политиката за развитие на регионално ниво на Република България. Като основен елемент на ЗРР, Планът за интегрирано развитие се явява инструмент за определяне на визията, приоритетите, целите и мерките за развитие на територията на общината.

 

Част I – Териториален анализ

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение №933-10 от Протокол №25-20.04.2022 г. на Общински съвет-Варна

Част II – Стратегия

Приложение 1 – Списък проекти от ПИРО

Приложение 1A – Индикативен списък на важни за общината проекти

Приложение 2 – Финансова таблица

Приложение 3 – Матрица на индикаторите

Карта – градски зони

Карта – зони за прилагане на интегриран подход

Карта – приоритетни зони

 

Top