нашите сайтове english

Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна

Проектът е резултат от идентифицирани нужди на община Варна за осигуряване на съответствие с изискванията на действащите стандарти и нормативи за улично осветление, намаляване на парниковите емисии СО2, повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управление на енергията, както и подобряване условията на живот.

Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“

    Top