нашите сайтове english

Излезли от употреба гуми

„Излезли от употреба гуми“ са онези гуми, които не могат да бъдат употребени повторно в оригиналния им вид. Разпилените и изоставени автомобилни гуми на територията на община Варна се събират от Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“.

Излезлите от употреба гуми се предават на лица, притежаващи документ за дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване, както и в обектите, в които се извършва тяхната подмяна с нови. Търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми) са задължени да имат сключен договор с фирма, на която да предават събраните гуми и която притежава съответният документ за дейности с отпадъци.

Регистър на площадките, разположени на територията на община Варна, на които може да се предават излезли от употреба гуми

    Top