нашите сайтове english

Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен  

Христина Костадинова

hkostadinova@varna.bg

 Директор 600 052-820-191 191  
ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"          
Даниела Кузманова Началник отдел 603 052-820-322 322  
Станислав Никитасов Гл. експерт "Електроснабдяване" 602 052-820-361 361  
Пламен Кънчев Гл. експерт "Телекомуникации" 603 052-820-322 322  
Бранимир Кузманов Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 603 052-820-322 322  
Мария Стоянова Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 609 052-820-257 257  
Румяна Колева Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 609 052-820-257 257  
Гергана Аврамова Ст. експерт "Озеленяване" 509 052-820-165 165  
Камелия Костадинова Гл. експерт ВиК Норвежка къща 052-820-912    
Милица Янкова  Гл. експерт "Възлагане и контрол договори" 609 052-820-257 190  
Снежина Власова Гл. експерт "Предпроектни проучвания общ. инфрастр. обекти" Норвежка къща 052-820-912    
Антония Димитрова Ст. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 610 052-820-214 214  
Веселин Илиев Гл. експерт ОВ 610 052-820-170 170  
Милен Мънев Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" бул. "Съборни" 19А      
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА"          
  Началник отдел 602 052-820-361 361  
Григор Уруков Ст. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 602 052-820-361 361  
Елена Панайотова Гл. експерт "Бюджет, ОП, възлагане и контрол договори" 609 052-820-190 190  
Лилия Стериовска Гл. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 609 052-820-257 257  
Гергана Чобанова-Дучева Гл. специалист "Благоустрояване" 609 052-820-190 190  
Станчо Станев Гл. експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 610 052-820-214 214  
Георги Кръстев Гл. експерт "Благоустрояване" 610 052-820-170 170  
Симона Велчева Ст. експерт КБД 612 052-820-220 220  
Георги Георгиев Гл. експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и ЗПУМ" 612 052-820-220 220  
Ангелина Маркова Гл. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 612 052-820-150 150  
Петър Петров Гл. специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 612 052-820-150 150  
Маринела Маринова Гл. експерт "Озеленяване" 509 052-820-165 165  
Светлана Хараланова Гл. експерт "Озеленяване" 509 052-820-325 165  
Тодор Димитров Гл. експерт ВиК Норвежка къща 052-820-912    
ОТДЕЛ "ПАСПОРТИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ СТРОЕЖИ"          
Иван Луканов Началник отдел 507 052-820-386 386  
Веселина Кунева Гл. специалист "Паспортизация строежи" 507 052-820-386 386  
Тодорка Георгиева Гл. експерт "Регистрация строежи" 507 052-820-386 386  
Петя Димитрова Гл. експерт "Регистрация строежи" 507 052-820-386 386  
Станимир Мизов Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 711 052-820-304 304  
Екатерина Николова Ст. експерт "Освидетелстване на сгради" 711 052-820-304 304  
Десислава Цветанова

Гл. експерт "Енергиен мениджмънт"  бул. "Съборни" 19А 052-820-795        
Ирена Митева Гл. експерт "Енергийна ефективност"  бул. "Съборни" 19А 052-820-795       
Top