нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Свързани файлове

Дирекция „Местни данъци“ към Община Варна информира, че във връзка с решение на Общински съвет - Варна за актуализация на размера на такса битови отпадъци, в случаите когато същата се определя в зависимост от вида и броя на декларираните към 30-ти ноември на предходната година съдове за битови отпадъци, размерът на таксата се променя на 83.50 лева за 1 куб. метър некомпактирани битови отпадъци.

Общинският съвет взе решение още, че лицата, които в срок до 30-ти ноември 2022 г. са подали декларации по чл.19 от Наредбата за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството за 2023 г., в срок до 31.01.2023 г. могат еднократно да подадат коригираща декларация относно вида и броя на необходимите съдове, които ще ползват и периода, в който ще се осъществява дейността, както и/или да оттеглят подадените през 2022 г. в срока по чл.19, ал.2 от Наредбата декларации. 

Коригиращи декларации и заявления за оттегляне, подадени след 31.01.2023 г., няма да пораждат правни последици.
Декларации и заявления могат да се подават:
- В дирекция „Местни данъци“, находяща се на бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център), с работно време с граждани: 09.00 - 17.30 ч.;
- С лицензиран пощенски оператор;
- Електронно, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Категории

Top