нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на чл. 61 и по реда на чл. 18а от Административно процесуалния кодекс, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява, че е издадена Заповед: № 4118/24.11.2023 г. на кмета на община Варна за отмяна на следната заповед:

Заповед с № 3664/20.10.2023 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на сграда - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за обществено обслужване, с идентификатор 10135.4502.344.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.триста четиридесет и четири.три), находяща се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, разположена в ПИ с идентификатор 10135.4502.344 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.триста четиридесет и четири), с площ 30 196 (тридесет хиляди сто деветдесет и шест) кв.м, със застроена площ 1 992 (хиляда деветстотин деветдесет и два) кв. м - конструкция масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване – 2020 г., включително и прилежащия подземен паркинг, предмет Акт за общинска собственост № 10633/23.03.2021г., за срок от 10 (десет) години.  

Категории

Top