нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на чл.74, ал.4 от „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество‟ (НРПУРОИ) на Общински съвет – Варна, след проведен публично оповестен конкурс на 18.08.2023г. от 14.00 часа в зала „Пленарна‟, в сградата на община Варна на бул. „Осми приморски полк‟№43 и на основание Заповед №2533/26.07.2023г. на кмета на община Варна:

О Б Я В Л Е Н И Е

Резултати за формирана оценка от предложенията, които отговарят на компонентите, указани в Заповед №2533/26.07.2023г. на кмета на община Варна, за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, кв. „Аспарухово”, местност „Карантинатаˮ, представляващ помещение на трети етаж от сграда с идентификатор 10135.5506.980.1 със застроена площ от 487 кв.м., с предназначение: „Бистро - заведение за бързо обслужванеˮ - фоайе, търговска зала бистро, кухненски помещения: оборудване, умивалня, битовка, санитарни помещения за гости, санитарни помещения за персонал, аусгус, стълбище, кула стълбище, включително тераса от източната страна и покрив амфитеатър, разположени в поземлен имот 10135.5506.980, целият с площ от 2 223 кв.м.,  предмет на Акт за общинска собственост №10623/10.03.2021г., за срок от 10 (десет) години.

Конкурсната комисия обявява „ЕКСТРА ФИШИНГ‟ ЕООД със сертификат с регистрационен №1 за спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем с комплексна оценка 97 точки и съгласно чл.74, ал.2 от „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество‟(НРПУРОИ) на Общински съвет – Варна да бъде изготвен мотивиран доклад до кмета на община Варна за определяне на участника спечелил конкурса.

  

____________________

ПЕТКО БОЙНОВСКИ

Директор на дирекция„Общинска собственост,

икономика и стопански дейности”

Категории

Top