нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на чл. 105, ал. 4 от „Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество“, след проведен публично оповестен конкурс на 07.11.2022 г. от 14.30 часа в зала „Пленарна‟, в сградата на община Варна на бул. „Осми приморски полк” №43 на основание заповед № 3305/13.10.2022  г. на кмета на община Варна:

ОБЯВЛЕНИЕ

Резултати за формирана оценка от предложенията, които отговарят на компонентите в заповед № 3305/13.10.2022 г. на кмета на община Варна за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, район „Владислав Варненчик”, ПЗ „Планова″, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.73.582 с площ от 2 728 кв. м, при граници на имота: ПИ 10135.73.530, ПИ 10135.73.144, ПИ 10135.73.143, ПИ 10135.73.145, ПИ 10135.73.93, ПИ 10135.73.585 и ПИ 10135.73.550, предмет  на Акт за частна общинска собственост №8623/17.08.2015г.

След установяване на окончателните оценки, пресметнати по формулата:

Комплексна оценка на офертата:

К = К1 + К2 + К3,  където:

К1 предложен от участника цена;

К2 - референции за добросъвестно изпълнени договори

К3 – срок за плащане

Или

КО = 75+19+ 5 = 99 точки

Комисията взе:

РЕШЕНИЕ №2: Конкурсната комисия обявява „ТОНЕКС 2000“ ЕООД  -  със сертификат №1 за спечелил публично оповестен конкурс за продажба, с оценка 99 точки  и съгласно чл. 105, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да бъде изготвен мотивиран доклад до Кмета на община Варна за определяне на участника спечелил конкурса.

 

_______________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “ОСИСД”

Категории

Top