нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ЗАПОВЕД

№ 03

гр. Варна, 12.01.2022 г.

 

На основание Заповед № 020/01.12.2021 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Варна и включени в капитала на общинско дружество „Жилфонд” ЕООД, БУЛСТАТ 813109281, в ликвидация, проведената процедура от назначената със същата заповед комисия и отразените в ПРОТОКОЛ  № 03/12.01.2022 г. резултати от търга,

ОБЯВЯВАМ

  1. Следното класиране:

На първо място класирам и определям за купувач на имот с идентификатор 10135.2551.470 и административен адрес - Гр. Варна, р-н „Приморски”, кв. „Изгрев”, м. „Пчелина” 

Участник № 2  -  Атанас Севев Атанасов, гр. Варна, ул. „Селиолу” № 48, ет. 3, ап. 20,

- С ПРЕДЛОЖЕНА КРАЙНА ЦЕНА – 52 500  лв. / петдесет хиляди и двеста лв./ без ДДС, цена с ДДС – 63 000 лв. /шестдесет и три хиляди/ лв.

  1. Определеният за купувач участник следва да заплати предложената от него цена в три дневен срок след изтичане срока за обжалване.
  2. Настоящата заповед да се сведе до знанието на участниците в търга и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
  3. Същата подлежи на обжалване от участниците в търга в 7-дневен срок по реда на АПК.
  4. Извлечение от настоящата заповед да бъде обявено на видно място в сградата на търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, и на интернет страницата на Община Варна.

 

 

Ликвидатор на „Жилфонд” ЕООД, в ликвидация, 

 АДВ. ЕМИЛ ДИМИТРОВ     

 

Категории

Top