нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ЗАПОВЕД

№ 02

гр. Варна, 12.01.2022 г.

 

На основание Заповед № 015/01.12.2021 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Варна и включени в капитала на общинско дружество „Жилфонд” ЕООД, БУЛСТАТ 813109281, в ликвидация, проведената процедура от назначената със същата заповед комисия и отразените в ПРОТОКОЛ  № 02/11.01.2022 г. резултати от търга,

ОБЯВЯВАМ

  1. Следното класиране:

На първо място класирам и определям за купувач на имот с идентификатор 10135.2551.2051 и административен адрес - Гр. Варна, р-н „Приморски”, кв. „Изгрев”, м. „Пчелина” 

Участник № 1, Петър Василев Петров, гр. Варна, ЖК „Чайка” № 18, вх. 1, ап. 18

- С ПРЕДЛОЖЕНА КРАЙНА ЦЕНА – 42 500  лв. /четиридесет и две хиляди и петстотин лв. / без ДДС, цена с ДДС – 51 000 лв. /петдесет и една хиляди/ лв.

На второ място се класира:

Участник № 2,

Фирма „Еко енерджи строй” ЕООД, БУЛСТАТ 200590229

 - С ПРЕДЛОЖЕНА КРАЙНА ЦЕНА – 40 000  лв. /четиридесет хиляди / без ДДС, цена с ДДС – 48 000 лв. /четиридесет и осем хиляди/ лв.

  1. Определеният за купувач участник следва да заплати предложената от него цена в три дневен срок след изтичане срока за обжалване.
  2. Настоящата заповед да се сведе до знанието на участниците в търга и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
  3. Същата подлежи на обжалване от участниците в търга в 7-дневен срок по реда на АПК.
  4. Извлечение от настоящата заповед да бъде обявено на видно място в сградата на търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, и на интернет страницата на Община Варна.

 

 

Ликвидатор на „Жилфонд” ЕООД, в ликвидация, 

 АДВ. ЕМИЛ ДИМИТРОВ     

 

 

Категории

Top