нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ЗАПОВЕД

001

гр. Варна, 10.01.2022 г.

 

На основание Заповед № 022/07.12.2021 г. за провеждане на втори последователен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи и моторни превозни средства, собственост на търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, с едноличен собственик на капитала Община Варна, проведената процедура от назначената със същата заповед комисия и отразените в ПРОТОКОЛ  № 001/06.01.2022 г. резултати от търга,

ОБЯВЯВАМ

 

  1. Следното класиране:

1.1. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 1:

Бранимир Ангелов Ангелов, гр. Мартен, обл. Русе, ул. „Средна гора” № 3

1.2. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 3:

Вихрен Богданов Боев, гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Стоян Мураданпарски” № 4

1.3. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 4:

Румен Славов Ангелов, гр. Търговище, ул. „Брегалница” № 3

1.4. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 5:

Бранимир Ангелов Ангелов, гр. Мартен, обл. Русе, ул. „Средна гора” № 3

1.5. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 6:

Румен Славов Ангелов, гр. Търговище, ул. „Брегалница” № 3

1.6. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 7:

Вихрен Богданов Боев, гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Стоян Мураданпарски” № 4

1.7. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 8:

Румен Славов Ангелов, гр. Търговище, ул. „Брегалница” № 3

1.8. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 9:

Вихрен Богданов Боев, гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Стоян Мураданпарски” № 4

1.9. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 13:

Стелиян Йорданов Стефанов, Варна, ул. „Д-р Желязкова” ет. 3, ап. 7

1.10. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 14:

Вихрен Богданов Боев, гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Стоян Мураданпарски” № 4

1.11. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 15:

МУЛТИ ТРАНС ВАРНА ООД, гр. Варна, ул. „Мир” № 17, ет. 1, БУЛСТАТ - 203637303

1.12. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 16:

Стелиян Йорданов Стефанов, Варна, ул. „Д-р Желязкова” ет. 3, ап. 7

1.13. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 17:

Вихрен Богданов Боев, гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Стоян Мураданпарски” № 4

1.14. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 18:

„МУЛТИ ТРАНС ВАРНА” ООД, гр. Варна, ул. „Мир” № 17, ет. 1, БУЛСТАТ - 203637303

1.15. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 19:

„МУЛТИ ТРАНС ВАРНА” ООД, гр. Варна, ул. „Мир” № 17, ет. 1, БУЛСТАТ - 203637303

1.16. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 24:

„МУЛТИ ТРАНС ВАРНА” ООД, гр. Варна, ул. „Мир” № 17, ет. 1, БУЛСТАТ - 203637303

1.17. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 32:

„МУЛТИ ТРАНС ВАРНА” ООД, гр. Варна, ул. „Мир” № 17, ет. 1, БУЛСТАТ - 203637303

1.18. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 33:

„МУЛТИ ТРАНС ВАРНА” ООД, гр. Варна, ул. „Мир” № 17, ет. 1, БУЛСТАТ – 203637303

1.19. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 34:

Румен Славов Ангелов, гр. Търговище, ул. „Брегалница” № 3

1.20. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 37:

Вихрен Богданов Боев, гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Стоян Мураданпарски” № 4

1.21. На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 38:

Вихрен Богданов Боев, гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Стоян Мураданпарски” № 4

 

  1. Определеният за купувач участник следва да заплати предложената от него цена в три дневен срок след изтичане срока за обжалване.
  2. Настоящата заповед да се сведе до знанието на участниците в търга и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
  3. Същата подлежи на обжалване от участниците в търга в 7-дневен срок по реда на АПК.
  4. Извлечение от настоящата заповед да бъде обявено на видно място в сградата на търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, и на интернет страницата на Община Варна.

 

 

Ликвидатор на „Жилфонд” ЕООД, в ликвидация,

 

 АДВ. ЕМИЛ ДИМИТРОВ     

Категории

Top