нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл.60, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

 

“ЗОРНИЦА 2009“ ООД

 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.444.1.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.четиристотин четиридесет и четири.едно.четири) - помещение на първия етаж (партер) вляво от входа (заведение за бързо хранене), находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Княз Борис I“ № 46, със ЗП=35,90 (тридесет и пет цяло и деветдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3211/17.11.2004 г., за срок от 5 (пет) години.

Категории

Top