нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на чл.93, ал.3 от „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество‟ (НРПУРОИ) на Общински съвет - Варна, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

„ДДД СТАНЦИЯ - ДЕВНЯ” ЕООД

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, град Варна, район „Младост‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3513.3  с площ 1 099 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3513.1, ПИ 10135.3513.610, ПИ 10135.3513.10, ПИ 10135.3513.609 и ПИ 10135.3513.4, предмет на Акта за частна общинска собственост №5013/06.08.2008г.

Категории

Top