нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, с едноличен собственик на капитала Община Варна, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, 17А и 17Б от Наредбата за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, Решение № 649-4 /Протокол № 20/ от 29,30.09.2021 г. на Общински съвет – Варна, и съгласно законовите разпоредби на чл. 248 и сл. от ДОПК,

О Б Я В Я В А

  1. Търг с явно наддаване за продажба на следните движими вещи и моторни превозни средства –дълготрайни материални активи, собственост и стопанисвани от „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, гр. Варна, в ликвидация, по позиции както следва:

 

Табл. № 1

 Позиция

 

Инв.

 

ДМА

Год. на закупуване

 

МЯРКА

 

К-во

Отчетна

стойност

Балансова

стойност

към

31.08.2020г.

 

Начална

тръжна

ЦЕНА

1

12

Щрайхмус ШЧ 630

1993

бр.

1

1235,88

0,00

360 лв.

2

52

Електронен скенер

2010

бр.

1

110,00

0,00

20 лв.

3

301

Елгенератор

2007

бр.

1

1779,14

0,00

380 лв.

4

236

Абкант малък

1980

бр.

1

62,60

0,00

10 лв.

5

ІІа/3

Абрихт голям с борапарат

1993

бр.

1

41,73

0,00

380 лв.

6

189

Абрихт комбиниран

1984

бр.

1

40,13

0,00

320 лв.

 

7

ІІа/10

30

17

Банцинг

Ролетка 30 м

Ролетка с магнитен накрайник

1972

2007

2008

бр.

бр.

бр.

1

1

2

15,41

49,99

8,76

0,00

0,00

0,00

220 лв.

8

209

Бормашина

1983

бр.

1

80,25

0,00

290 лв.

9

237

Вал железарски Рунд

1993

бр.

1

94,70

0,00

10 лв.

10

302

Винтоверт

2007

бр.

1

176,84

0,00

20 лв.

11

45

Електрожен монофазен

1993

бр.

1

6,74

0,00

30 лв.

12

143

Електрожен трифазен

1993

бр.

1

36,92

0,00

40 лв.

13

181а

ЗИК машина

1993

бр.

1

210,25

0,00

40 лв.

14

262

Крик Крокодил

1993

бр.

1

36,60

0,00

10 лв.

 

15

303

39

41

40

Перфоратор Спарки

Свредло

Свредло SDS 22/450 мм

Свредло за бетон

2007

2009

2009

2009

бр.

бр.

бр.

бр.

1

1

1

1

175,25

23,74

14,12

24,99

0,00

0,00

0,00

0,00

50 лв.

16

ІІа/9

Фреза

1993

бр.

1

26,96

0,00

260 лв.

17

и/2

Шмиргел стационарен

1993

бр.

1

26,00

0,00

60 лв.

18

15

Шмиргел стационарен

1993

бр.

1

15,41

0,00

60 лв.

19

294

Ъглошлайф

1993

бр.

1

179,57

0,00

30 лв.

20

306

Машина за теракот Super remo

2007

бр.

1

112,50

0,00

50 лв.

 

21

307

 

26

Ъглошлайф Rider 125 mmq 950w

Комплект Боркорона

2007

 

2007

бр.

 

бр.

 

1

 

1

 

37.50

 

58,31

 

0,00

 

0,00

50 лв.

22

305

Циркуляр ръчен

2007

бр.

1

425,83

0,00

70 лв.

23

304

Ел. резачка

2007

бр.

1

149,99

0,00

90 лв.

24

308

Косачка моторна

2011

бр.

1

219,00

0,00

50 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

50

 

21

48

 

22

Зарядно устройство за автомобили с 2 бр.кабели

Ключове звездогаечни

Комплект ключове звездогаечни

Гидория (комплект)

2010

 

2007

 

2009

2007

бр.

 

бр.

 

бр.

бр.

1

 

1

 

1

1

41,66

 

37,50

 

77,01

45,19

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

10 лв.

27

56

Къртач Bavaria

2010

бр.

1

116,66

0,00

40 лв.

28

35

Машина за лепене РVС тръби

2007

бр.

1

306,60

0,00

20 лв.

29

29

Мултитестер (уред за измерв.ел.ен.)

2008

бр.

1

11,29

0,00

10 лв.

 

30

46

33

 

Оберфреза

Фреза за гипсокартон

 

2009

2007

бр.

бр.

 

1

1

 

66,66

8,96

 

0,00

0,00

50 лв.

10 лв.

31

55

Телфер ел. Еinhell

2010

бр.

1

307,50

0,00

100 лв.

32

43

Трион моторен

2009

бр.

1

37,49

0,00

100 лв.

33

121

Водна помпа

2007

бр.

1

358,33

0,00

70 лв.

34

 

Лада В 50-27 КН

1989

бр.

1

4333,34

0,00

540 лв.

35

 

Лада В 05-78 НА

2005

бр.

1

12789,17

0,00

960 лв.

 

36

31

 

9

58

Машинка за рязане на теракот

Нивел алуминиев

Нивелир малък

2007

 

2007

2008

бр.

 

бр.

бр.

 

1

 

2

1

 

31,49

 

86,24

2,92

 

0,00

 

0,00

0,00

10 лв.

37

С1

Стълби дървени

2010

бр.

2

116,00

0,00

10 лв.

38

18

Количка строителна

2010

бр.

1

47,08

0,00

20 лв.

Първоначалната тръжна  цена е без включен ДДС. Участието е  за конкретна позиция или позиции.

Кандидатите следва да внесат депозит за участие – в рамките на 10% от обявената начална тръжна цена за съответната вещ за всяка конкретна позиция поотделно.

Внасянето на конкретния депозит за участие се извършва в брой в касата на търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, гр. Варна, в ликвидация, всеки работен ден, за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга, включително.

Място на закупуване на тръжната документация – деловодството на „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, гр. Варна, бул. "Съборни" № 19А, ет. 2, при цена в размер на 20,00 /двадесет/ лв., с включен ДДС. Заплащането е в брой, аналогично на депозита за участие в търга.

Търга ще се проведе на 06.12.2021 г. от 10:00 часа в административната сграда на  „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, гр. Варна, бул. "Съборни" № 19А, ет. 2.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 06.01.2022 г.  от 10:00 часа на същото място.

Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга, придружено с необходимите документи е 16:00 часа на 02.12.2021 г.. Заявленията се подават  в деловодството на „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, гр. Варна, бул. "Съборни" № 19А, ет. 2. В случай на повторен търг крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 16:00ч. на 05.01.2022 г.

Огледа на избраната вещ може да се извършва всеки работен ден от 10,00 - 12,00 и 13,00 - 15,00 часа през работни дни за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително, в присъствието на представител на дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, гр. Варна, в ликвидация, на следния адрес:  гр. Варна, р-н „Владислав Варненчик”, Промишлена зона „Север”, ул. „Перперикон” № 11, Складова база на Община Варна.

Редът, начинът и условията за провеждане на търга са посочени в утвърдената тръжна документация.

За допълнителна информация: на телефон 052/620-815, г-жа Мария Илиева

Публикувано на 03.11.2021 г.

Категории

Top