нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на чл.93, ал.3 от „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество‟ (НРПУРОИ) на Общински съвет - Варна, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, село Звездица, ул.„Вега‟ №29, представляващ поземлен имот с идентификатор 30497.501.121 с площ 1 054 кв.м., при граници на имота: ПИ 30497.501.100, ПИ 30497.16.21, ПИ 30497.501.769 и ПИ 30497.501.811, предмет на АОС №8884/14.03.2016г.  

 

Категории

Top