нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на чл.74, ал.4 от „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество‟ (НРПУРОИ) на Общински съвет – Варна, след проведен публично оповестен конкурс на 09.12.2020г. от 10.00 часа в зала „Пленарна‟, в сградата на община Варна на бул. „Осми приморски полк‟№43 и на основание Заповед №3999/06.11.2020г. на кмета на община Варна:

О Б Я В Л Е Н И Е

Резултати за формирана оценка от предложенията, които отговарят на компонентите, указани в Заповед №3999/06.11.2020г. на кмета на община Варна, за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, ул.„Студентска”, представляващ Спортен комплекс в УПИ I - „За парк и спортен терен”, кв.36 по плана на 24-ти м.р на град Варна, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2554.158, целият с площ от 8 353 кв.м, ведно със сграда на един етаж със смесено предназначение с идентификатор 10135.2554.158.1 и застроена площ от 607 кв.м, предмет на Акт за общинска собственост №10449/15.07.2020г., за срок от 10 (десет) години.

Конкурсната комисия обявява „СОКЪР ДРИЙМС‟ ЕООД със сертификат с регистрационен №1 за спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем с комплексна оценка 96 точки и съгласно чл.74, ал.2 от „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество‟(НРПУРОИ) на Общински съвет – Варна да бъде изготвен мотивиран доклад до кмета на община Варна за определяне на участника спечелил конкурса.

Категории

Top