нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

На основание Заповед №3999/06.11.2020г. на кмета на община Варна

 О Б Я В Я В А :

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост за срок от 10 (десет) години

Адм. адрес  и площ

Място, дата и час на провеждане на търга

Цена на конкурсни документи

(с ДДС)

Депозит

Стартова месечна наемна цена

(без ДДС)

гр. Варна, ул. „Студентска“, представляващ Спортен комплекс в УПИ I-„за парк и спортен терен, разположен в ПИ 10135.2554.158, целият с площ от 8 353 кв. м., ведно със сграда на един етаж със смесено предназначение с идентификатор 10135.2554.158.1 и  ЗП от 607 кв.м., предмет на АОС№10449/2020г.

В сградата на община Варна

09.12.2020г.

10.00 часа

 

 

 

300 лв.

 

 

 

3 600,00 лв.

 

 

 

3000,00лв.

Огледът се извършва до датата на провеждане на конкурса, след

представяне на документ за закупена конкурсна документация.

Комплектът документи се получава в стая № 1207, ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” №43, срещу платежно за закупени документи по IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00 в „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна до 12.00 часа на 08.12.2020г.

При закупуване на документацията, следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено пълномощно.

Депозитът за участие да се преведе по IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, BIC: CECBBGSF в „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна до 16.30 часа на 08.12.2020г.

До 16.30 часа на 08.12.2020г., участниците следва да подадат документите в запечатан непрозрачен плик в стая №1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, гр.Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43. За информация: тел.: 052/820 194.

 

Категории