нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

МИГ „АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ПРСР

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви прием на проектни предложения по мярка 19.2/7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 000 лева.

Нейната основна цел е развитие на туризма на територията на местната инициативна група, подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги, както и опазване и съхранение на традициите и оползотворяване на местния потенциал.

Допустими кандидати са общините Аврен и Белослав и юридически лица с нестопанска цел.

Дейностите, които ще получат финансова подкрепа по процедурата, са свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 9 779 лв., а максималният – 150 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.08.2022 г. При наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием ще бъде обявен втори – от 10.10.2022 г. до 10.01.2023 г.

Категории

Top