нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В СЕМИНАР, ПОСВЕТЕН НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

 

Областният информационен център-Варна се включи в семинар на тема „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“. Той се проведе в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE. Общият бюджет на проекта е 961 476 лева, а периодът на неговото изпълнение е 20.10.2021 г. – 19.06.2023 г. Бенефициент е Клуб „Икономика 2000“.

Основната цел на проекта е да се повишат познанията на гражданските организации и бизнеса за кръговата икономика и да се стимулира тяхната мотивация за участие в обществения диалог по ключови документи и теми на национално ниво, свързани с нея. Дейностите, предвидени по проекта, са свързани с организиране на публични дискусии и информационни кампании, провеждане на обучения консултации, представяне и обмяна на добри практики, иницииране и прилагане на иновативни модели в сферата на кръговата икономика.

По време на събитието бяха представени целите и приоритетите на Европейската зелена сделка, сред които намаляване на парниковите емисии, отделяне на икономическия растеж от използването на природни ресурси, нулеви нетни емисии до 2050 г. и др.

Аудиторията беше запозната със Законодателния пакет на ЕС „Подготвени за цел 55“. Той представлява набор от предложения за преразглеждане и актуализиране на законодателството на ЕС и за въвеждане на нови инициативи, гарантиращи, че политиките на ЕС са в съответствие с целите в областта на климата, договорени от Съвета и Европейския парламент. „Подготвени за цел 55“ е амбицията на ЕС за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. Пакетът от предложения има за цел да осигури съгласувана и балансирана рамка за постигане на целите на ЕС в областта на климата, която: гарантира справедлив и социално оправдан преход; запазва и засилва иновациите и конкурентоспособността на промишлеността на ЕС, като същевременно гарантира равни условия по отношение на икономическите оператори от трети държави; стои в основата на позицията на ЕС на лидер в борбата с изменението на климата в световен мащаб.

Същността, принципите и приоритетните области на кръговата икономика също бяха във фокуса на семинара. Беше представена и Стратегията и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България 2021-2027.

Категории

Top