нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА РЕМОНТИРАХА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Община Дългопол приключи изпълнението на проекта „Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда „Б“ на община Дългопол – гр. Дългопол и Многофункционална сграда „Младост“ – гр. Дългопол“. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на инвестицията е 211 625, 45 лв.

По проекта са изпълнени мерки за енергийна ефективност в сградата на местната администрация и в Зала „Младост“. Дограмата навсякъде е подменена, направени са външна топлоизолация и топлинно изолиране на покриви. Монтирани са нови осветителни тела и климатична инсталация.

Прилагането на енергоефективни мерки в сградите ще доведе до намаляване на консумацията и разходите за енергия, както и до постигане на нужния комфорт, необходим на служителите в общинската администрация за ефективното изпълнение на задълженията им. Чрез реализирането на мерките за енергийна ефективност ще се подобри качеството на предоставяните услуги. Очаква се като следствие от изпълнението на проекта да намалее замърсяването на околната среда с вредни парникови емисии.

Проектът е стартирал на 4.11.2019 г. и ще продължи до 4.11.2022 г.

 

Категории

Top