нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

БЛИЗО 400 МАЛКИ ВАРНЕНСКИ ФИРМИ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ПОЛУЧИХА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПО ОПИК

374 договора на обща стойност 18 700 000 лв. са сключени до момента с бенефициенти от Област Варна по процедурата „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Тя се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК). В национален план подпомагане по процедурата в размер на 210 200 000 лв. са получили 4206 фирми.

Със средства от освободения финансов ресурс на допълнителното споразумение към договор “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”, ще бъдат финансирани и последните 179 одобрени резервни проектни предложения на малки фирми с оборот над 500 000 лв. Общата стойност на допълнителните средства, които са осигурени за провеждане на процедурата по наддоговаряне от бюджета на ОПИК, е малко над 9 млн. лв.

След извършване на съответните служебни проверки и с цел облекчаване на административната тежест за дружествата, Управляващият орган на програмата поетапно ще изпраща покани до кандидатите за сключване на договори. Те трябва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

Право на подпомагане по процедурата имат малки предприятия с минимум две приключени финансови години, оборот над 500 000 лв. за 2019 г. и поне 20% спад в постъпленията. По нея се финансират дейности, свързани с покриване на текущи оперативни разходи на фирмите – суровини, материали и консумативи, персонал, режийни и др. Помощта за едно предприятие е в размер на 50 000 лв.

 

Категории

Top