нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

МИГ „ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.2 ОТ ПРСР

Местна инициативна група „Девня - Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 300 000 лева.   

Основната цел на мярката е модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на продукти от местен характер, подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ „Девня – Аксаково“.

Допустими кандидати са земеделски стопани на територията на двете общини; признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.; еднолични търговци и юридически лица, различни от предходните кандидати.

Дейностите, които ще бъдат финансирани по мярката, са: внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им; внедряване на нови продукти, процеси и технологии; намаляване себестойността на произвежданата продукция; постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС; подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини; опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци; подобряване на енергийната ефективност в предприятията и на безопасността и хигиенните условия на производство и труд; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 14 668,50 лева - 50% от минималния размер на общите допустими разходи, а максималният - 195 580 лева - 50% от максималния размер на общите допустими разходи.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.02.2022 г.

Категории

Top