нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАТ ПОДКРЕПА НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА ВАРНА

Над 2000 души ще бъдат обхванати от проекта „Патронажна грижа +“ през 2022 година. Дейностите се осъществяват по приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Целта е да бъде осигурена подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания, като им се предоставят услуги в домашна среда, както и защита за лицата, които ползват социални услуги. Дейностите са разпределени в две направления.

По първото се предвижда да бъдат обхванати около 495 лица с увреждания, които нямат възможност за самообслужване и са поставени под карантина. Те ще получават специална патронажна грижа, за която ще бъде ангажиран екип от 44 души - специалисти и помощен персонал. Новият компонент, който е насочен към най-застрашените от COVID-19, ще осигури устойчивост на предлаганите услуги по друг проект – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна - Компонент 2“, който приключи в края на 2021 г.

По второто направление ще бъдат изпълнени мерки за опазване на здравето на 1 089 потребители на социални услуги, ползващи домове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип, центрове за социална рехабилитация и интеграция и други. Ще бъдат ангажирани 388 души персонал и още 46 лица за осигуряване на безопасна среда за функциониране на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка.

Желаещите да се възползват от услугите могат да ги заявят на телефони 052/820544 и 052/820537, както и на място в Информационния център в сградата на Община Варна. Изпълнението на дейностите по проекта започва от началото на януари 2022 г. 

Категории

Top