нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Свързани файлове

Община Варна е преизпълнила приходната част на бюджета за 2021 г. от местни данъци и такси със 120,29%, съобщиха от дирекция „Местни данъци“.

Планираните приходи от местни данъци и такси са 115 млн. лв., като изпълнението е малко над 138 млн. лв. или с 20,29% повече от планираните за годината. Спрямо същия период на 2020 г., при планирани 120,6 млн. лв., приходите са 116 млн. лв. Налице е значителен ръст в приходите от местни данъци и такси в размер на 22 394 035 лв. за 2021 г., спрямо 2020 г.

При планирани 32 млн. лв. за 2021 г. данък върху недвижимите имоти, постъпленията за периода са близо 37 млн. лв., което е с 15.50% повече от планираните за годината. 85% е събираемостта от текущия облог за 2021 г., което е с 4.69% повече от 2020 г., съобщават още от ресорната дирекция.

Въпреки негативните ефекти на пандемията, се отбелязва засилен интерес за покупката на имоти. В резултат на увеличения брой на сделки в сектора, се отбелязва ръст в приходите от придобиване на имущество. При планирани 30 млн. лв. за 2021 г. данък при придобиване на имущество при дарение и възмезден начин, постъпленията за периода са 40,6 млн. лв., което е 35.45% повече от планираните за годината.

При планирани 21,7 млн. лв. за 2021 г. данък върху превозните средства, постъпленията за периода са 22,6 млн. лв., което е с 4.14% повече от планираните за годината. 75.49% е събираемостта от текущия облог за 2021 г., което е с 2.59% по-висока от 2020 г.

Тенденция на растеж на фона на възстановяването от последиците от COVID пандемията  се наблюдава и в приходите от туристически данък. При планирани 2,5 млн. лв. за 2021 г. постъпленията от туристически данък за периода са 2,8 млн. лв., което е с 13.12% повече. Спрямо същия период на 2020 г. при планирани 4,2 млн. лв. приходите са 1 540 096 лв. Наблюдава се ръст с 1 287 845 лв. на приходите през 2021 г., спрямо 2020 г. 89,49% е събираемостта от текущия облог за 2021 г.

При планирани 28 млн. лв. за 2021 г. такса битови отпадъци, постъпленията за периода са 33,2 млн. лв. или с 18.74% повече от планираните за годината. 86.04% е събираемостта от текущия облог за 2021 г., което е с 4.53% по-висока от 2020 г.

През 2021 г. отчетените приходи от лихви за просрочени задължения от местни данъци и такси са в размер на 4 905 239 лв. Ръст се наблюдава и в приходите от глоби и санкции. В тази връзка през 2021 г. те са в размер на 32 085 лв., а през 2020 г. са 26 495 лв. 

Стимулира се ползването на внедрените електронни административни услуги. През електронната система на Държавна агенция за електронно управление се подават искания за издаване на административни услуги, декларации по ЗМДТ и искания за предоставяне на информация към ЧСИ и институции. През 2021 г. приходите от административни услуги са в размер на 705 707 лв., а през 2020 г. са 609 873 лв., които са с 95 834 лв. повече.

Категории

Top