нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при Инспектор „КРД“ Калина Пеева, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.
 
В случай, че не се явят в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Настоящият списък е в сила за периода от 10.07.2024 г. до 24.07.2024 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-1798 /10.07.2024 г.

СЛАВЕЯ ВАЛЕНТИНОВА ТУЗСУЗОВА

МД-АУ-1798 - 1 / 25.03.2024 Г.

2

С-1869 /10.07.2024 г.

ЕВЕЛИН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

МД-АУ-1869 - 1 / 27.03.2024 Г.

3

С-6166 /10.07.2024 г.

СИМОНА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА

МД-АУ-6166 - 1 / 22.08.2023 Г.

4

С-6895 /10.07.2024 г.

АМБРЕЛЛА КОМП ЕООД

МД-АУ-6895 - 1 / 02.10.2023 Г.

 

Top