нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при ст.инспектор Нели Никова,за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.
 
В случай, че не се явят в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Настоящият списък е в сила за периода от 10.07.2024 г. до 24.07.2024 г.  

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-К25-146 /10.07.2024 г.

РОСИЦА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА

К25-146/20.11.2023

Top