нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че:            

    По искане вх. № АУ 053711 ВН /31.05.2024 г. на Община Варна  от Радослав Владимиров Радев е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 10135.5426.2529 по КККР одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на АГКК находящ се в с.о. „Ракитника“ кв. „Галата“, район „Аспарухово“- Общ. Варна.

    Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Top